Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Adınlatma Metni

MEDCEZİR ERKEK APART KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ MEDCEZİR ERKEK APART (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımızca;


kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz. Kurumumuz tarafından işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler; • Kimlik: Ad soyad. • İletişim: Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi. 1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz; talep ve şikâyetlerin takibi amaçlarıyla işlenmektedir. 2- Kişisel Verileriniz Aktarılması ve Aktarılma Amaçları Kişisel verileriniz; üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler kurumumuzun ilgili birimlerinde dosyalanıp tutulmak yöntemiyle manuel olarak işlenmektedir. 4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri İlgili Kanun’un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, e) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek, f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür. Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz.Büyükdere Mahallesi, Sehit Ercan Özlek Sokak. No:7, 26950 Odunpazarı/Eskişehir adresine, https://www.medcezirapart.com/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen ücret tarifesi esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

KVKK AÇIK RIZA METNİ Medcezir Erkek Apart


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Medcezir Erkek Apart (“Veri Sorumlusu”) olarak kanunun istisna saydığı haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: Veri sorumlusu tarafından, organizasyon ve etkinliklerin kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılması amacıyla; çocuğuma ait (Görsel ve İşitsel Kayıtlar) verilerinin işlenmesine, muhafaza edilmesine açık rıza veriyorum. Veri sorumlusu tarafından işbu metinden önce “KVKK AYDINLATMA METNİ Medcezir Erkek Apart KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM AYDINLATMA METNİ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek, rıza gösterdiğimi beyan ederim. Ad-Soyad : İmza :

İletişim

Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:30 Saatlerinde Erişim Sağlayabilirsiniz.

Merkez Apart: Büyükdere Mahallesi, Sehit Ercan Özlek Sokak. No:7, 26950 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon: 0 533 978 38 84

E-Posta: info@medcezirapart.com

Maps:

Medcezir Apart ile Öğrencilik Hayatınızı Farklı Yaşayın...

Maps